Algemene voorwaarden

 • Indien cliënt na het eerste kennismakingsconsult een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. De identiteit van een cliënt wordt tijdens het kennismakingsconsult vastgesteld door middel van de controle van zijn/haar identiteitsbewijs.
 • De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  • De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
  • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 • De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt betaalt contant na de sessie, of via een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum. .
 • Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van tevoren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag,
 • De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten.
 • De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld,
 • Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, kan hiervoor een factuur worden gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief,
 • De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. Wilt u weten hoe u kunt handelen in geval van een klacht? Kijk dan op https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/,  De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 • Cliënt gedraagt zich als een gast. Hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 • OmJou is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt,.
 • OmJou is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Heycoplaan 37-1 in Breukelen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Disclaimer

De getoonde informatie op deze website is door OmJou met grote zorg samengesteld. OmJou wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op de website, voor het eventueel niet goed functioneren van de website, voor mogelijke virussen en voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze websites zijn gelinked.